Navchetan U.B. Highschool - Kelkuva
sukanio

sukanio

pages: 1
Sr

નામ

લાયકાત

સમય

હોદ્દો

 
1 શ્રી બારીઆ હિરાભાઇ જેસીંગભાઇ બી.એ., બી.એડ. ૧૫-૧૦-૧૯૮૦ થી ૨૩-૯-૧૯૮૫ ઇનચાર્જ આચાર્ય
વધુ માહિતી
2 શ્રી જોષી ભવાનીશંકર ભુરાલાલ એમ.એ., બી.એડ. ૨૪-૯-૧૯૮૫ થી ૨૮-૨-૧૯૮૬ આચાર્ય
વધુ માહિતી
3 શ્રી બારીઆ હીરાભાઇ જેસીંગભાઇ બી.એ., બી.એડ. ૨૯-૨-૧૯૮૬ થી ૧૧-૧૨-૧૯૮૬ ઇનચાર્જ આચાર્ય
વધુ માહિતી
4 શ્રી બારીઆ હીરાભાઇ જેસીંગભાઇ બી.એ., બી.એડ. ૧૨-૧૨-૧૯૮૬ થી ૨૯-૧૦-૧૯૯૧ આચાર્ય
વધુ માહિતી
5 શ્રી સુથાર રમણભાઇ વાલજીભાઇ બી.એસ.સી., બી.એડ. ૩૦-૧૦-૧૯૯૧ થી ૨૨-૧-૧૯૯૨ ઇનચાર્જ આચાર્ય
વધુ માહિતી
6 શ્રી સુથાર રમણભાઇ વાલજીભાઇ બી.એસ.સી., બી.એડ. ૨૩-૧-૧૯૯૨ થી ૨૬-૧૨-૨૦૦૩ આચાર્ય
વધુ માહિતી
7 શ્રી શ્રોફ અજયકુમાર નટવરલાલ બી.એસ.સી., બી.એડ. ૨૭-૧૨-૨૦૦૩ થી ૨૬-૨-૨૦૦૪ ઇનચાર્જ આચાર્ય
વધુ માહિતી
8 શ્રી શ્રોફ અજયકુમાર નટવરલાલ બી.એસ.સી., બી.એડ. ૨૭-૨-૨૦૦૪ થી continue આચાર્ય
વધુ માહિતી
  pages: 1